FCBB9F3B-E23D-49BA-94A8-639890EBA450 IMG_0214.JPG

Soca Earrings

27.50
29436796-6964-4AFF-94C7-E1B2A0C1FD54 448F9584-F789-47B2-9BC0-544DFB423B21

Sahara Earrings

30.00
5B25D138-C4B7-4B44-A10D-B3986E6A2C1E CF889516-C82E-4F87-ADFC-C84CE7763531

Sol Earrings

20.00
48ADADF9-F3B1-48DB-A9E2-FD7A3C932C9F 1A60BA9D-9853-41F5-81C0-86E72E1469E0

Sita Earrings

20.00
E3F83A37-77D9-4A20-B5D3-77B95B7AE240 D212E048-247F-4A93-8F71-102CD4B353C1

Brazen Bone Earrings

35.50
DCA5D9A9-085C-4531-B49E-3B21DDC8372F IMG_0348 (1).JPG

Lika Bone Earrings

45.50
223C6D4E-EAEB-4D38-BE5B-68C0DB7FE7A4 23C9B258-2F4A-4B59-8CDF-39DD4D0883E3

Tempeh Bone & Antiqued Bead Earrings

35.50
9AA1DB9D-CDDD-4197-AB81-0DF97C5F1732 746A7851-2255-46A7-B59D-1BB83F553C97

Amina Bone & Brass Earrings

40.00
32CAC03A-25C8-4E4F-8571-B6BD96539F78 2DCC4E16-1C06-4551-96DB-16688535A678

Kente Ucycled Belt Earrings 1-of-1

42.00
931D5AC7-5D0E-42B3-9D20-21BADDB056FF F8F58303-2AE9-4A98-99B0-B8F7EB45F31B

Sugah Berry Earrings 1-of-1

58.00